Privacy reglement

Inleiding:

Dit privacyreglement heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens binnen SavyZorg te waarborgen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de “Wet”) en andere relevante wetgeving, zoals de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Zorgverzekeringswet (ZVW).

Toepassingsgebied:

Dit privacyreglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door SavyZorg in het kader van de verlening van zorg en ondersteuning aan onze cliënten.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden verzameld met als doel het bieden van passende zorg en ondersteuning aan onze cliënten in overeenstemming met de Zorgindicatiebesluit, Beschikkingen en indicaties van het CIZ en gemeentes.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens de geldende wet- en regelgeving en de rechtsgrondslagen van de Wet.

Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zorg- en ondersteuningsdoeleinden, waaronder het opstellen van behandelplannen, het monitoren van de gezondheidstoestand van de cliënten, en het verstrekken van passende zorg en ondersteuning.

In bepaalde gevallen kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, zoals zorgverleners, zorgkantoren, gemeentes en andere geautoriseerde instanties, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de zorgovereenkomst of voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Beveiliging van persoonsgegevens:

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging, wijziging of openbaarmaking.

Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhoudingsverplichtingen en hebben alleen toegang tot persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

Bewaartermijnen:

Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode die noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de geldende wettelijke bewaartermijnen.

Na het verstrijken van de bewaartermijnen worden persoonsgegevens veilig verwijderd of geanonimiseerd.

Rechten van betrokkenen:

Cliënten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, in overeenstemming met de rechten die zijn vastgelegd in de Wet en andere toepasselijke wetgeving.

Klachtenprocedure:

Indien een cliënt van mening is dat zijn/haar persoonsgegevens niet conform dit privacyreglement worden verwerkt, kan hij/zij een klacht indienen bij SavyZorg Tav. Klachtenfunctionaris, Horstacker 1433, 6546 EK Nijmegen.

Indien de klager zich niet kan vinden in de uitkomst van de klachtafhandeling en van oordeel is dat de klacht niet is opgelost, is er sprake van een geschil. Het geschil kan schriftelijk worden voorgelegd aan de geschilleninstantie waar SavyZorg is aangesloten. Klachtenportaal Zorg- Westerstraat 117 – 1601 AD Enkhuizen.

Contactgegevens:

Voor vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot privacy kunnen cliënten contact opnemen met onze officemanager via de contactgegevens van de website.

Wijzigingen in het privacyreglement:

• Dit privacyreglement kan worden gewijzigd om te voldoen aan wijzigingen in wet- en regelgeving of wijzigingen binnen SavyZorg. We raden je daarom aan om onze website regelmatig te controleren op updates.